És la reunió de tots els pares i mares associats a l’AFA. Habitualment se’n fan dues l’any, coincidint amb el principi i final de curs. Tanmateix, es poden convocar assemblees extraordinàries si hi ha algun tema rellevant que ho requereixi.

En l’Assemblea ordinària es fa un resum de les activitats més importants del curs anterior, es presenten les novetats per al curs vigent, s’aproven les quotes dels diferents serveis que ofereix l’AFA, els comptes i el pressupost de l’exercici, s’escullen per votació els càrrecs de president/a, vicepresidents/es i secretari/a, i, si s’escau, la renovació d’altres membres de la Junta.